NA_ŻARTY

Afiliado: 09/10/2017
Szu­kam Cię - a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę... K.P-T.
Puntos673más
Próximo nivel: 
Puntos necesarios: 327
Último juego
1000 HD

1000 HD

1000 HD
50 minutos hace

Actividad en los juegos

1000 HD

1000 HD

VictoriasRatio
5054481,15
El Millar

El Millar

VictoriasFichas ganadas
1658305,53 mln
Pool Live Pro

Pool Live Pro

VictoriasNúmero de juegos
5131082

Regalos

Regalos: 31

Algo sobre mi

Intereses
https://youtu.be/Eiop4hrBJO4?list=LL
Cosas que me gustan
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,
https://youtu.be/RCMXO9sBIcU?list=RDMMWFC_Xqmxgfkhttps://youtu.be/iSl1kmQMG2Ehttps://youtu.be/ksJdxH44-qQ?list=LL

https://youtu.be/wA2sjt75j7U
Idę przez dro­gę ży­cia złą i ciem­ną,
do­kąd? Czyż wiem?
A za­wsze, wszę­dzie twój cień idzie ze mną,
nocą i dniem.

Za­wsze i wszę­dzie słu­cha ser­ca mego
naj­skryt­szych drgnień,
ani opusz­cza mię, choć lata bie­gą,
twój bla­dy cień...K.P-Tetmajer "Idę przez drogę życia"
https://youtu.be/UUZHTE1jMXg

Wpa­trze­ni w nasz ide­ał świę­ty
Do­pó­ki ser­ce tęt­ni w nas,
Pły­nie­my doń przez fal od­mę­ty,
Gdzie czę­sto zgub­ny ster­czy głaz.
 Wko­ło nas tłu­my peł­ne sza­łu
 Wal­czą wśród kon­wul­syj­nych drgnień;
 My dą­żąc wciąż do ide­ału
 Nie­po­mni sie­bie pa­trzym weń.
Mi­ja­ją lata: już ra­mio­na
Nie mogą wio­słem fali pruć;
Na pierś się chy­li skroń zmę­czo­na,
Opu­ścić trze­ba wier­ną łódź.
 Wiel­bio­no nas, gdy­śmy zu­chwa­le
 Na głąb się nie wa­ha­li iść,
I z brze­gów na spie­nio­ne fale
 Lau­ro­wy nam rzu­ca­no liść.
Mi­ja­ją lata, skroń się chy­li,
Zbli­ża się kre­su smut­ny dzień:
Ci co do­pie­ro nas wień­czy­li,
Ze­pchną nas w nie­pa­mię­ci cień...K.P-Tetmajer "Wpatrzeni w nasz ideał święty"

Muro