NA_ŻARTY

 
Afiliado: 09/10/2017
Szu­kam Cię -- a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę.
Puntos64Más
Próximo nivel: 
Puntos necesarios: 136
Último juego
El Millar

El Millar

El Millar
8 días hace

Actividad en los juegos

El Millar

El Millar

VictoriasFichas ganadas
1289217,18 mln
Pool Live Pro

Pool Live Pro

VictoriasNúmero de juegos
4791002
1000 HD

1000 HD

VictoriasRatio
14974,55

Regalos

Regalos: 25

Algo sobre mi

Intereses
https://youtu.be/d9HqVXGRJL0?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA,
Cosas que me gustan
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,


Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi Boga o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...

https://youtu.be/iSl1kmQMG2E
https://youtu.be/nKuuSvVTXRA

------------------------------------------------------------------------
Spo­koj­ność sen­na i mil­cze­nie
w srebr­nej me­lo­dii księ­ży­co­wej
na nie­skoń­czo­ne szły prze­strze­nie,
ci­che na wzgó­rzach snu­jąc cie­nie
i za­ta­pia­jąc się w pa­ro­wy.

Wy­so­ko kę­dyś po gór zbo­czy
księ­życ zło­ci­ste słał mgła­wi­ce
pły­nąc w otę­czy mgieł prze­zro­czej
i po od­le­głej mórz roz­to­czy
wiódł tę­sk­ne, lśnią­ce swe źre­ni­ce.

Świat w noc­nym chy­lił się omdle­niu
w za­du­my sen­nej głu­che to­nie
i tyl­ko kwia­ty w zwiew­nym tchnie­niu
błysz­czą­cym w nie­ba za­my­śle­niu
da­le­kim gwiaz­dom sła­ły wo­nie.

I była ci­sza i pust­ko­wie
do­ko­ła gro­bu w ścia­nie skal­nej;
po­snę­li twar­dym snem stró­żo­wie,
wziąw­szy swe tar­cze za wez­gło­wie,
z grot dzi­ry­tów błysz­czał stal­ny.

Wtem wie­ko z gła­zu wstecz opa­dło
i na księ­ży­ca świa­tło bia­łe
z twa­rzą śmier­tel­nie wy­szedł zbla­dłą
Chry­stus owi­ty w prze­ście­ra­dło
i o gro­bo­wą wsparł się ska­łę.

I jak­by od­cho­dzi­ły owe
moce, co Go zbu­dzi­ły w gro­bie,
po­chy­lił z wol­na na pierś gło­wę
i siadł na wie­ko gro­bow­co­we,
czo­ło swe kry­jąc w dło­nie obie.

Na jego bar­ki i na wło­sy
pa­da­ła ja­sność zło­tą smu­gą
i kil­ka kro­pel świetl­nej rosy
rzu­ca­ły nań na­skal­ne wrzo­sy...
sie­dział i pa­trzał w pust­kę dłu­go.

Na ciem­nym nie­bie gwiaz­dy zbla­dły
a skraj się wscho­du już za­bie­la,
On jesz­cze sie­dział w sen za­pa­dły - -
i na zro­szo­ną zie­mię pa­dły
dwie gorz­kie łzy Od­ku­pi­cie­la...K.P-Tetmajer."Zmartwychwstały"
https://youtu.be/ZbIBygzOMEQ
https://youtu.be/FrP9c1gnmHc?list=LL

Últimas visitas

Visitas totales: 21002
31 minutos hace
3 horas hace
16 horas hace
18 horas hace
8 días hace
9 días hace
9 días hace
9 días hace
9 días hace

Muro