NA_ŻARTY

 
Afiliado: 09/10/2017
Szu­kam Cię -- a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę.
Puntos111Más
Próximo nivel: 
Puntos necesarios: 89
Último juego
El Millar

El Millar

El Millar
19 horas hace

Actividad en los juegos

El Millar

El Millar

VictoriasFichas ganadas
1366232,57 mln

Regalos

Regalos: 25

Algo sobre mi

Intereses
https://youtu.be/Eiop4hrBJO4?list=LL
Cosas que me gustan
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,


Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi Boga o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...

https://youtu.be/iSl1kmQMG2E
https://youtu.be/nKuuSvVTXRA

------------------------------------------------------------------------
Wiecz­nie sa­mot­ni!... Po­śród tłu­mu lu­dzi,
gdy ser­ce na­sze wstrzą­śnie ich ser­ca­mi,
gdy du­sza na­sza ich du­sze obu­dzi
i tłum ten cały koło nas się tło­czy,
dłoń wy­cią­ga­jąc ku nam, wzno­sząc oczy:
je­ste­śmy sami.

Wiecz­nie sa­mot­ni! Gdy w naj­bliż­szym kole
twar­de gorz­ki­mi zra­sza­ją się łza­mi,
wspól­ne pra­gnie­nie za­świe­ci na czo­le
albo wy­buch­ną lu­dzie szcze­rym śmie­chem:
my łzom i szczę­ściu wtó­ru­ją­cy - echem,
je­ste­śmy sami.

Wiecz­nie sa­mot­ni!... Na­wet w ta­kiej chwi­li,
gdy­śmy sple­ce­ni wza­jem ra­mio­na­mi
z ko­bie­tą du­sze i cia­ła złą­czy­li,
gdy z nią prze­nik­nąć pra­gnie­my się wza­jem,
jej ser­ce bie­rzem i jej ser­ce da­jem:
je­ste­śmy sami.


Wiecz­nie sa­mot­ni, wiecz­nie szu­ka­ją­cy
z wiecz­nej na­dziei wiecz­ny­mi złu­da­mi,
peł­ni tę­sk­no­ty, gorz­kiej i pa­lą­cej,
błą­dzim po świe­cie, dziw­ne, obce cie­nie -
wresz­cie ostat­nie wy­da­jąc wes­tchnie­nie
je­ste­śmy sami...K.P-Tetmajer "Wiecznie samotni"https://youtu.be/w8nZp-LWJss

Komu po­wiem, że mi źle?
Komu po­wiem, żem jest sam?
Cie­bie jed­ną w świe­cie mam,
To­bie jed­nej skar­gę ślę…

Kto uwie­rzy sło­wom mym?
Kto mi skry­te otrze łzy?
Tyl­ko ty, naj­mil­sza, ty…
Tak chcę ja i tak chce rym...J.Tuwim "Komu powiem że mi żle"
----------------------------------------------------------------------------------------------

Niech nie uno­si cię ni­g­dy na­mięt­ność!
Z ludź­mi po­trze­ba jak z wro­giem na woj­nie,
Wal­czyć od­waż­nie, lecz trzeź­wo, spo­koj­nie;
A je­śli nie chcesz, aby cię zdep­ta­li:
Duma niech słu­ży ci za hełm ze sta­li,
Za miecz szy­der­stwo, za tarcz obo­jęt­ność...K.P-Tetmajer "Niech nie unosi cię nigdy namiętność"

Últimas visitas

Visitas totales: 24883
8 minutos hace
40 minutos hace
3 horas hace
4 horas hace
4 horas hace
4 horas hace
4 horas hace
5 horas hace
6 horas hace

Muro