NA_ŻARTY

Afiliado: 09/10/2017
Szu­kam Cię -- a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę. K.P-T.
Puntos1 270más
Próximo nivel: 
Puntos necesarios: 1 730
Último juego
1000 HD

1000 HD

1000 HD
22 horas hace

Actividad en los juegos

1000 HD

1000 HD

VictoriasRatio
3404429,32
El Millar

El Millar

VictoriasFichas ganadas
1511268,10 mln

Regalos

Regalos: 30

Algo sobre mi

Intereses
https://youtu.be/Eiop4hrBJO4?list=LL
Cosas que me gustan
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,
https://youtu.be/RCMXO9sBIcU?list=RDMMWFC_Xqmxgfk

Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi Boga o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...

https://youtu.be/iSl1kmQMG2E
Przy sar­ko­fa­gu tego głu­chej pły­cie
wiem, że na za­wsze kie­dyś po­zo­sta­nę;
krew moja wsią­ka w te gła­zy cio­sa­ne,
z krwią mą w sar­ko­.f.a.g. wsią­ka moje ży­cie.

Róże i blusz­cze, co się tu krze­wi­cie
nie­gdyś mą ręką bo­le­sną za­sia­ne:
spleć­cie na­de­mną cie­ni­stą al­ta­nę,
abym nie wi­dział słoń­ca na błę­ki­cie,

ani księ­ży­ca na wie­czor­nem nie­bie,
bo każ­de z świa­teł tych zbu­dzić mnie może
wspo­mnie­niem chwi­li try­um­fu prze­brzmia­łej —

one pro­mien­ny mój try­umf wi­dzia­ły,
a jam nie wie­dział wów­czas, że go wło­żę
w urnę i w gro­bu mar­mu­rach po­grze­bię...K.P-Tetmajer.."Przy sarkofa.g.u"https://youtu.be/mh0dwDLyVXI?list=RDRCMXO9sBIcU


https://youtu.be/Py_-3di1yx0

Wiecz­nie sa­mot­ni!... Po­śród tłu­mu lu­dzi,
gdy ser­ce na­sze wstrzą­śnie ich ser­ca­mi,
gdy du­sza na­sza ich du­sze obu­dzi
i tłum ten cały koło nas się tło­czy,
dłoń wy­cią­ga­jąc ku nam, wzno­sząc oczy:
je­ste­śmy sami.

Wiecz­nie sa­mot­ni! Gdy w naj­bliż­szym kole
twar­de gorz­ki­mi zra­sza­ją się łza­mi,
wspól­ne pra­gnie­nie za­świe­ci na czo­le
albo wy­buch­ną lu­dzie szcze­rym śmie­chem:
my łzom i szczę­ściu wtó­ru­ją­cy - echem,
je­ste­śmy sami.

Wiecz­nie sa­mot­ni!... Na­wet w ta­kiej chwi­li,
gdy­śmy sple­ce­ni wza­jem ra­mio­na­mi
z ko­bie­tą du­sze i cia­ła złą­czy­li,
gdy z nią prze­nik­nąć pra­gnie­my się wza­jem,
jej ser­ce bie­rzem i jej ser­ce da­jem:
je­ste­śmy sami.

Wiecz­nie sa­mot­ni, wiecz­nie szu­ka­ją­cy
z wiecz­nej na­dziei wiecz­ny­mi złu­da­mi,
peł­ni tę­sk­no­ty, gorz­kiej i pa­lą­cej,
błą­dzim po świe­cie, dziw­ne, obce cie­nie -
wresz­cie ostat­nie wy­da­jąc wes­tchnie­nie
je­ste­śmy sami...K.P-Tetmajer. "Wiecznie samotni"


https://youtu.be/PNJwH7cOUEQ?list=LL

Últimas visitas

Visitas totales: 31304
39 minutos hace
22 horas hace
23 horas hace
1 día hace
1 día hace
1 día hace
1 día hace
1 día hace
1 día hace

Muro